GELIEVE DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN DIE HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE BETREFFEN AANDACHTIG TE LEZEN.

Door de website  www.zin.brussels (hierna de “Website”) te gebruiken, aanvaardt u deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna “Gebruiksvoorwaarden”). Als u de Gebruiksvoorwaarden, of enig deel ervan, niet aanvaardt, moet u de Website niet gebruiken.

Wij behouden ons het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden of delen ervan te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. U moet deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig nakijken voor wijzigingen. Door de Website te gebruiken nadat we wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden hebben bekendgemaakt, stemt u in met deze wijzigingen.

1. Beperkingen van het gebruik van de Inhoud

Tenzij anders vermeld, verlenen wij u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht van toegang tot deze Website, gebruik en visualisering ervan en het er op verstrekte materiaal voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik in zoverre u zich volledig naar de bepalingen van de huidige Gebruiksvoorwaarden schikt.

U erkent dat deze Website informatie, software, foto’s, tekst, grafismen, vragen, boodschappen, opmerkingen, reacties, ideeën, notities, artikelen en ander materiaal (hierna tezamen de “Inhoud”) bevat die door auteursrechten, databankrechten, octrooirechten, merkenrechten, handelsgeheimen, en/of andere eigendomsrechten zijn beschermd en dat deze rechten gelden voor zowel de huidige vormen, media en technologieën als voor deze die later zouden worden ontwikkeld. De gehele Inhoud is beschermd door de toepasselijk auteurswetten, en wij zijn eigenaar van een auteursrecht in de keuze, de coördinatie, de opmaak en de verbetering van dergelijke Inhoud. Alle merken, handelsnamen of andere onderscheidende tekens  die op deze Website verschijnen zijn de merken, handelsnamen en tekens van hun respectievelijke eigenaars. Onze commerciële partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers, aannemers en andere derde partijen kunnen eveneens eigendomsrechten hebben op de Inhoud die zij op deze Website beschikbaar maken. U mag de gehele of gedeeltelijke Inhoud niet wijzigen, publiceren, overmaken, verdelen, uitvoeren, verkopen, gebruiken voor de creatie van afgeleide werken of op andere wijze exploiteren. Wanneer de Inhoud op uw computer of apparaat wordt opgeladen, wordt u geen eigenaar van deze Inhoud.

De wijziging of gebruik van de Inhoud voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik en overeenkomstig de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden of gebruik op een ander website of netwerkomgeving, is strikt verboden tenzij u devoorafgaande schriftelijke toestemming van Befimmo hebt verkregen.

Door deze Website te gebruiken, gaat u ermee akkoord om en verbindt u zich ertoe:

 • geen robot, spider of enig ander automatisch middel of manueel proces te gebruiken en geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzameling uit te voeren (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, scraping, datamining, gegevensextractie en gegevensverzameling), om de webpagina’s van deze Website of enige Inhoud hiervan te controleren of te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Befimmo;
 • geen enkel middel, software, noch routine te gebruiken om de behoorlijke werking van de Website te belemmeren of trachten te belemmeren, met inbegrip van het decoderen of ontcijferen van berichten die door of naar de Website worden verzonden, het verzenden van spyware, een computervirus, Trojaans paard, worm of andere kwaadaardige computersoftware, het proberen te omzeilen of bypassen van toegangsbeperkende maatregelen of enige authenticatie-of beveiligingssystemen op de website, door het onderzoeken of testen van de kwetsbaarheid van de Website;
 • de gegevens die via de Website worden verzameld niet te gebruiken voor enige direct marketing activiteit (inclusief maar niet beperkt tot e-mailmarketing, SMS-marketing, telemarketing en direct mailing);
 • geen actie te ondernemen die een onredelijke of onevenwichtig zware last op de infrastructuur van de Website zou veroorzaken.

2. Bescherming van persoonsgegevens

Wij zijn begaan met de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen zullen in overeenstemming met ons “Beleid inzake Online Privacy” verwerkt worden. 

Befimmo maakt gebruik van cookies op de Website. Tijdens uw eerste bezoek op de Website kunt u ervoor kiezen om het gebruik van cookies te accepteren of te weigeren. Raadpleeg ons “Cookiebeleid” voor meer informatie over de gebruikte cookies.

3. Doelstellingen van de Website

De gegevens of informatie die op deze Website ter beschikking worden gesteld kunnen een persoonlijk oordeel niet vervangen. De gegevens of informatie kunnen evenmin als een juridisch, boekhoudkundig, fiscaal, investment of ander advies worden beschouwd. Evenzo houden de snelkoppelingen naar Website die niet door Befimmo worden gecontroleerd geenszins een advies, een vorm van reclame of een waardeoordeel in.

Befimmo behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Website, tot delen van de Website en/of tot de functionaliteiten van de Website op te schorten of te beperken. Befimmo kan bijvoorbeeld de toegang tot de Website opschorten tijdens het onderhoud van de servers of wanneer Befimmo de Website actualiseert.

4. Links naar websites van derden

Befimmo kan verschillende soorten links aangeven naar websites van derden die niet onder de controle van Befimmo vallen. Links naar dergelijke sites van derden worden uitsluitend ter informatie aangeboden. Als u besluit om een van deze sites te bezoeken, doet u dit op eigen risico. Het feit dat Befimmo een link naar een site van een derde aanbiedt, betekent niet dat Befimmo één van deze sites goedkeurt, toelaat of financiert of dat deze is gelieerd aan een derde partij. Elke vermelding van producten of diensten van derden is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen goedkeuring of aanbeveling van dergelijke producten of diensten door Befimmo.

Deze websites van derden kunnen links naar deze website bevatten. Befimmo heeft de inhoud van deze websites niet beoordeeld en heeft geen enkele invloed of rol op de inhoud of andere kenmerken van deze websites.

5. Aansprakelijkheid

Behoudens opzet of zware fout harerzijds of zijdens haar vertegenwoordigers is Befimmo niet aansprakelijk voor:

 • enige schade geleden door technische moeilijkheden op deze Website, inzonderheid omwille van virussen, systeemonderbrekingen, derde websites waarnaar wordt verwezen of die naar deze Website verwijzen;
 • enige schade veroorzaakt aan uw informaticasysteem en enig verlies van informatie door het downloaden van elementen van deze Website;
 • enige schade veroorzaakt door interactieve toepassingen;
 • enige schade verbonden met het gebruik van deze Website en waarvan de hoofdoorzaak een geval van overmacht is, dan wel daden of derden die niet door Befimmo worden gecontroleerd;
 • enige schade veroorzaakt door elke fout in informatie en gegevens op de Webiste;
 • elke schade veroorzaakt door fouten die u begaat bij het gebruiken van deze Website;
 • elke schade veroorzaakt door uw inschatting van de gegevens en informatie op deze Website.

6. Schadevergoeding

U stemt ermee in de schade te vergoeden die Befimmo en haar vertegenwoordigers lijden door uw onjuist gebruik van de Website, uw inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden, of andere inbreuken die u met betrekking tot deze Website zou plegen.

7. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op deze Gebruiksvoorwaarden zal het belgisch recht van toepassing zijn, zonder toepassing van de principes van rechtsconflicten. U stemt ermee in dat elke vordering met betrekking tot uw gebruik van deze Website of deze Gebruiksvoorwaarden enkel bij de rechtbanken van Brussel (België) aanhangig kan worden gemaakt, en u onderwerpt zich uitdrukkelijk aan de jurisdictie van dergelijke rechtbanken voor de doeleinden van dergelijke vordering.

8. Algemene bepalingen

Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig, of voor enig andere reden niet afdwingbaar zou zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden en zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere Gebruiksvoorwaarden niet beïnvloeden. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn de volledige overeenkomst tussen u en Befimmo met betrekking tot het onderwerp hierin.

9. Statutaire, wettelijke en reglementaire bepalingen

Deze Website wordt beheerd door Befimmo NV, een naamloze vennootschap naar belgisch recht, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het Rechtspersonenregister (Brussel) onder nr. 0455.835.167 (en met hetzelfde BTW-nummer), waarvan de zetel is gevestigd te 1000 Brussel (België), Kantersteen 47.

Befimmo is een gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV), onder toezicht van de Belgische toezichthouder voor de financiële markten (FSMA): zie https://www.fsma.be/nl.

Als u enige vraag hebt, kan u ons contacteren per e-mail op het adres contact@befimmo.be of per post op voormeld adres.